Mängden information ökar snabbt samtidigt som kraven på koordinering och samarbete aldrig varit större. Detta för att undvika dubbelarbete och faktiskt använda de resultat som kommer fram i större skala. För att det ska bli verklighet behövs nya typer av system och program som hjälper användaren att få en bättre överblick. Visual Sweden har nu beviljats 1,4 miljoner kronor för att lösa just detta. 

Våren 2020 startade en dialog mellan vinnväxt-initiativet Visual Sweden och det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment om hur deras projekt och projektresultat kan synliggöras på ett bra sätt. Här skapades förutsättningar för ett projekt inom programmets temaområde ”Innovationer och nya tillämpningar” där resultatet kommer vara till nytta för programmets fortsatta inriktning samt för branschen som helhet.

– Projektet är till nytta för den fortsatta utvecklingen av programmet då det syftar till att accelerera, nå ut till fler aktörer och förenkla kunskapsspridning av programmets projekt och projektresultat, säger Jenny Andersson, temaledare inom Smart Built. Ett annat syfte är att enklare hitta synergier mellan projekten och att hitta glapp inom programområdet där utvecklingsprojekt borde uppmuntras eller initieras.

Det har även pågått ett liknande arbete inom Region Östergötland där Norrköping Science Park har varit drivande i den utvecklingen och här hämtar man mycket erfarenhet till projektet. Visual Sweden har ett brett nätverk av företag som jobbar med visualisering och informationsvisualisering, till det finns även en bred forskning på området. Denna kombination har mynnat ut i en projektansökan till Formas som nu alltså beviljat projektet 1,4 miljoner kronor.

– Detta är ett bra projekt på många sätt. Dels för att våra företag i Region Östergötland och inom nätverket Visual Sweden får en bra möjlighet att visa på spetskompetens, dels för att större aktörer inom stödsystemet samarbetar och möjligen kan enas i samma system för överblick vilket i sin tur leder till ett effektivare stödsystem, säger projektledaren Eric Holmstedt.

Ett mål med projektet är att fler aktörer nås i kunskapsspridningen och fler aktörer får djupare insikter kring resultat. Effekten blir förhoppningsvis att fler aktörer blir inspirerade till innovationsarbete och digitalisering. Detta samtidigt som att fler börjar tillämpa projektresultat i utvecklingsarbetet i sina egna organisationer, verksamheter och samhällsbyggnadsprojekt.

Projektets mål är att kunna leverera en fullt fungerande prototyp mot slutet av 2021 som snabbt kan omsättas till en färdig plattform.

Kontaktperson:

Eric Holmstedt
Processledare Samhälle, Visual Sweden
0722 – 43 07 44
eric.holmstedt@nosp.se