Verifieringsprojekt

Verifiering av teknik eller marknad i syfte att utveckla produkter/tjänster. Varje projekt kan tilldelas max 100 kSEK. Projekttid: 3-12 månader. Projektfinansiering förutsätter minst 50% medfinansiering. Samarbeten mellan forskargrupp, forskningsinstitut, företag och behovsägare uppmuntras. Forskare kan ha olika roller, t ex bidrar med kapacitet i specifika frågor, state-of-the-art kunskap, som bollplank, rådgivare, etc.

Utvecklingsprojekt

Utveckling av produkt/tjänst. Varje projekt kan tilldelas max 500 kSEK. Projekttid 6-18 månader. Projektfinansiering förutsätter minst 50% medfinansiering. Då Visual Swedens egna medel är begränsade uppmuntras att finansiering av utvecklingsprojekt söks från nationella och internationella projektfinansiärer, med stöd och rådgivning från Visual Swedens processledning. Projektet kan ledas av ett företag. Minst en behovsägare/potentiell kund ska delta som projektpartner. Samarbeten mellan forskargrupp, forskningsinstitut, företag och behovsägare uppmuntras. Forskare kan ha olika roller, tex bidra med kapacitet i specifika frågor, state-of-the-art kunskap, som bollplank, rådgivare, etc.

Plattformsprojekt

Plattformsprojekt , syftar till att utveckla den forskningsbaserade kunskapsplattformen som kan delas av många aktörer i regionen och som leder till betydande synergieffekter för Visual Swedens verksamhet. Med plattform menar vi här något som kopplar ihop flera pågående projekt inom Visual Swedens område, och som gör det möjligt eller enklare att starta nya projekt. Projekten ska dels a) utveckla tillämpad forskning, och dels b) skapa avgörande nytta för regionens behovsägare och/eller företag. Projekten kan – men behöver inte – leda till nya produkter eller tjänster, utan kan mer ha formen av ’spekulativ’ tillämpad forskning, där kunskapen som byggs upp har en långsiktig nytta för flera aktörer.