Vid stadsutveckling och exploatering har markförutsättningar stor påverkan på kostnader, tidplaner och resultat. Markens geologiska och historiska förhållanden är grundförutsättningar för en plats utvecklingsbarhet. Det är igenom studier av redan befintliga kartor, dokument och foton samt i fält, okulärt och med hjälp av grävningsarbeten, som ny kunskap om platsen inhämtas. Detta kunskapsinhämtande är oftast mycket tidskrävande. Det slutliga momentet, själva grävningsarbetet och resultatet av en sådan grävning, är givetvis beroende av tidigare studier och okulär besiktning av platsen.

Bedömningen är att det finns stor potential att utveckla ovan beskrivna process med hjälp av en kombination av olika teknik, för att snabbare få en bred kunskap om en plats förutsättningar och också på ett tydligare sätt presentera dessa förutsättningar.

Syftet med projektet är att undersöka och pröva potentialen att med hjälp av 3D-markradar, drönare, LIDAR och visualiseringsteknik öka förmågan att med en snabbare undersökningsprocess, förutse och synliggöra undermark liggandes fornlämningar, konstruktioner (ledningar, grundläggningar, skrot) och geotekniska förutsättningar kopplat till markexploatering och fysisk planering.

Projektet drivs av

Norrköpings kommun

Deltagare

Norrköpings kommun, Interspectral, Arkeologerna, Guideline Geo & Statens fastighetsverk

Projekttid

juli 2018 - december 2019